header de new

FEITEN EN CIJFERS

Stichting Saint-Lazare The Netherlands

KvK nummer: 41203759

RSIN nummer: 813635421

Contact gegevens:

Leeuwerikenlaan 3

2111 HA Aerdenhout

Bestuur:

  1. C.C.Th.M.Th. Beke, Voorzitter
  2. Drs. W.Th.F. van den Berg, Secretaris
  3. E.G.M.M. Aarts, penningmeester
  4. Drs. S. Visser, bussenproject
  5. Drs. H.E.G. Kampen, fondsenwerving
  6. Drs. C.H. Gho, lid

Beloningsbeleid: bestuursleden worden niet bezoldigd en ontvangen geen onkosten vergoeding in het kader van hun activiteiten voor de stichting, alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed..

De doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel het beheren van de voor caritas bestemde financiële middelen van de Nederlandse vereniging van de leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem en het adviseren van het Kapittel van de genoemde vereniging met betrekking tot de besteding van die middelen.

Meerjarenbeleidsplan

1. The Travelling Doctors

2. Het ouderen en licht gehandicapten vervoer

3. De strijd tegen A.L.S.

4. Het ondersteunen van de activiteiten van De Vrienden van Saint Lazare

1. The Travelling Doctors

The Travelling Doctors is het programma voor wereldwijde inzet van de Orde. Wij hebben een Pilot project geïnitieerd op Flores (Indonesië) om te voorzien in een solide infrastructuur voor educatie, drinkwatersystemen, sanitatie & hygiëne, teneinde infectieziekten te voorkomen, en hiermee bestendige gezondheids- en leefomstandigheden te creëren voor de allerarmsten in achtergebleven rurale gebieden.

In samenwerking met het EMC-Rotterdam en de Universiteit van Jakarta is na wetenschappelijk onderzoek en veldverkenningen voor implementatiemogelijkheden, het netwerk van de lokale support basis, districts- en lokale overheden, NGO’s, dorpsbevolkingen, kerkelijke- en gezondheidsinstanties op orde en biedt een basis voor een goede uitvoering van het actieplan.

In een 7-tal dorpen in de Nangapanda area Ende-district is in februari 2016 gestart met de installatie van drinkwatersystemen. Projectduur pilotperiode 22 dorpen: 3 à 5 jaar inclusief sanitatie.

Spin-offs: Mogelijkheden ontwikkeling microcrediet, sanitatie waste bruikbaar maken voor landbouwbemesting, terugdringen van (jeugd)werkloosheid.

Planning 2017 (District Ende): 5 dorpen in de Naga Keo Area; 10 - 12 dorpen Noordkust Flores; afronding 3 dorpen in de Nangapanda Area. In de nabijheid van de desa Urozozo is een terrein van 4½ hectare aangekocht en ontgonnen voor tuinbouw. Nu er water is kan er ook irrigatie plaatsvinden. Bij succes is er een optie om nog 100 hectare te ontginnen. Op deze wijze wordt het project verbreed tot een integrale ontwikkeling van dorpsgemeenschappen.

2. Het ouderen en licht gehandicapten vervoer

In 2015 zijn wij het Bussenproject gestart. Doel is het vervoer te faciliteren van personen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Sinds 2015 sponsoren wij een bus van de Wassenaarse stichting de Bij-BUS. In 2016 hebben wij de mogelijkheden verkend dit project naar andere gemeenten uit te breiden. De planning is de uitbreiding in 2017 te effectueren.

3. De strijd tegen A.L.S.

A.L.S. is een ongeneeslijke zenuw en spierziekte, waarbij de spieren onafwendbaar uitvallen.

Gemiddeld heeft iemand nog maar 3 jaar te leven nadat de diagnose is gesteld.

Over de oorzaak is nog maar weinig bekend. Daarom is veel onderzoek nodig en dus geld.

Sinds 2014 nemen wij met een aantal zwemteams deel aan de Amsterdam City Swim om geld op te halen voor A.L.S.

4. Het ondersteunen van de activiteiten van Stichting De Vrienden van Saint Lazare

Voor 2017 staan onder meer op het programma:

A. Paardensport voor gehandicapten

   Bij therapeutisch paardrijden is het paard de therapeut. Kinderen en volwassenen kunnen mentaal en fysiek sterker worden door zo’n krachtig dier te leren berijden.

B. Hulp aan gewonde veteranen bij de Militaire Lourdes Bedevaart (18- 22 mei)

C. EHBO/calamiteitentrainingen

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting: 

zie onder lopende projecten en charitatieve historie.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarrekening 2016. Bekijk de Jaarrekening 2016 met accountantsverklaring. Bekijk de documenten hier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarrekening 2015. Bekijk de Jaarrekening hier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel jaarverslag 2014

Bezittingen 31.12.2014                                                                                          Eigen vermogen en schulden 31.12.2014

Saldo Rabo/259 R.C.       29.375,05 Vermogen 31.12.2013 318.232,81
Saldo Rabo/037/199 bedrijfsspaarrekening         1.789.87 Gereserveerd vermogen Travelling Doctors programma               105.000,00
Saldo Van Lanschot/318 R.C.               24,92 Gereserveerd vermogen Saint Lazare Helpt! (Bus project)                105.000,00
Saldo Van Lanschot/631 eff.rek.                 0,00 Vrij vermogen 2013                108.232,81
Waarde beleggingen Van Lanschot                 0,00 Winst/(Verlies) 2014                - 11.864,61
Saldo Van Lanschot/257 rendementsparen                 0.00 Toename/(Afname) waarde beleggingen                    3.682,17
Stroeve & Lemberger - obligatieportefeuille     168.962,50    
Stroeve & Lemberger - opgelopen rente             3.332,17    
Liquiditeiten ING 288037 (BinckBank derdenrekening)      106.565,86    
Totaal    310.050,37 Totaal                310.050,37

 

Baten 2014                                                                                                   Lasten 2014

Donaties Pannenborg           4.000,00 Kamer van Koophandel                            0,00
Donaties Internationale Orde          10.806,00 Gift char. project Orde UK                    5.000,00
Afdracht Vereniging Leden van de Lazarus Orde          4.580,00 Gift onderzoek Indonesië Travelling Doctors                  30.000,00
Giften leden                  0,00 Gift char. project orde België                    2.000,00
Rente Rabo/259                  0,00 Bankkosten Van Lanschot                        265,80
Rente Rabo/037/199                18,90 Bankkosten Rabo                        137,37
Rente van Lanschot/631/984              678,69 Stroeve & Lemberger - beheervergoeding                        579,49
Rente Van Lanschot/257          2.489,11 Bankkosten BinckBank                        160,10
Rente ING 288037          6.166,70 Obligatie portefeuille meegekochte rente                        677,75
    Obligatieportefeuille verschil aankoop/verkoop                    1.783,50
Totaal baten        28.739,40 Totaal lasten                  40.604,01
    Winst/(Verlies)                -11.864,61
Saldo        28.739,40 Saldo                  28.739,40

 

Financieel jaarverslag 2013

Bezittingen 31.12.2013                                                                                          Eigen vermogen en schulden 31.12.2013

Saldo Rabo/259 R.C.        17.212,42 Vermogen 31.12.2012                290.790,76
Saldo Rabo/037/199 bedrijfsspaarrekening          1.770,97 Winst/(Verlies) 2013                    1.354,55
Saldo Van Lanschot/318 R.C.        10.942,28 Toename/(Afname) waarde beleggingen                  26.087,50
Saldo Van Lanschot/631 eff. rek        19.302,29    
Waarde beleggingen Van Lanschot      168.612,50    
Saldo Van Lanschot/257 rendementsparen      100.392,35    
Totaal      310.050,37 Totaal                310.050,37

Baten 2013                                                                                                    Lasten 2013

Donaties Pannenborg          4.000,00 Kamer van Koophandel                            0,00
Donatie Internationale Orde        10.000.00 Project West Bengalen India                  20.000,00
Afdracht Vereniging leden van de Lazarus Orde                  0,00 Bankkosten Van Lanschot                        176,56
Giften van de leden                  0,00 Bankkosten Rabo                          71,46
Rente Rabo/259                  0,00    
Rente Rabo /037/199                24,99    
Rente Van Lanschot/631/984          6.289,23    
Rente Van Lanschot/257          1.288,35    
Totaal baten        21.602,57 Totaal lasten                  20.248,02
    Winst/(Verlies)                    1.354,55
Saldo        21.602,57 Saldo                  21.602,57

                                                         Project Surol – afgeschreven januari 2014             5.000,00